Fgenesh without RNASeq training data

Fgenesh predictions generated without RNASeq training data, provided by Victor Solovyev