Fgenesh++ without RNASeq training data

Fgenesh++ predictions generated without RNASeq training data, provided by Victor Solovyev