Fgenesh++ with RNASeq training data

Fgenesh++ predictions generated with RNASeq training data, provided by Victor Solovyev